Khắc phục lỗi upload avatar trên mã nguồn xenforo

Đối với Hosting sử dụng mã nguồn xenforo khi các bạn upload hay chỉnh sửa avatar cài mã nguồn XenForo có thể sẽ gặp lỗi sau.

mkdir() [function.mkdir ]: Permission denied

  1. XenForo_Application::handlePhpError()
  2. mkdir() in XenForo/Helper/File.php at line 66
  3. XenForo_Helper_File::createDirectory() in XenForo/Model/Avatar.php at line 335
  4. XenForo_Model_Avatar->_writeAvatar() in XenForo/Model/Avatar.php at line 206
  5. XenForo_Model_Avatar->applyAvatar() in XenForo/Model/Avatar.php at line 69
  6. XenForo_Model_Avatar->uploadAvatar() in XenForo/ControllerAdmin/User.php at line 534
  7. XenForo_ControllerAdmin_User->actionAvatarUpload() in XenForo/FrontController.php at line 310
  8. XenForo_FrontController->dispatch() in XenForo/FrontController.php at line 132
  9. XenForo_FrontController->run() in /home/awthnhyr/domains/powernet.vn/public_html/forums/admin.php at line 13 (nhớ coi kỹ thư mục thực hiện nhé vì có thể thư mục của bạn khác với thư mục forums) 

Bạn vào upload 1 hình ảnh lên avatar nó sẽ báo lỗi …avatars/m uid … Bạn đăng nhập vào DirectAdmin, phần File Manager, đi tới thư mục đó và nhấn Reset Owner . Rồi tiếp tục up lại cho đến khi nào hiện ra ảnh là okie.

các folder con trong thư mục public_html/forums/data/avatars

m/0
l/0
s/0

Phương án thay thế là có thể vào thư mục public_html/forums/data/avatars và tạo các thư mục sau và CHMOD 777 với tất cả các thư mục được tạo :

public_html/forums/data/ avatars/m , public_html/forums/data/ avatars/m/0

public_html/forums/data/ avatars/l , public_html/forums/data/ avatars/l/0

public_html/forums/data/ avatars/s , public_html/forums/data/ avatars/s/0

và như thế sẽ đỡ tốn thời gian hơn nếu làm theo cách đầu tiên.

Xem thêm như thế nào là Reset Owner tại đây: Reset Owner đối với Hosting linux dùng Directadmin

Cập nhật 01/06/2012: Thư mục public_html/forums/internal_data cũng cần CHMOD 777 và reset owner đối với các thư mục con 

Chúc các bạn thành công


Post Comment